Et Smart Samfunn Marker prosjekt utpeker seg ved at

(1) prosjektet er bærekraftig på både kort og lang sikt,

(2) det utføres i samarbeid med flere ulike samfunnsaktører som offentlig, næringsliv, høyskole og innbyggere,

(3) det tar i bruk teknologi på en innovativ måte.

Disse tre områdene skal være i fokus og være synlige i Smart Samfunn Marker prosjektene.

 

Hva gjør vi i Smart Samfunn Marker?

Prosjekt

Start

Detaljer

Status

Ørje Torg delprosjekter

2020

Ørje Torg er en del av Marker kommunes sentrumsutvikling. Det inneholder en god del elementer og delprosjekter og i Smart Samfunn Marker jobber vi med behovsidentifisering og samskaping for utvalgte, mulige bygg.

Pågår

Slambehandling (Renovasjon)

2020

Vi ser på ulike måter for slambehandling i Marker kommune som skal være miljø- og klimavennlig.
Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet gjennom Klimasats.

Pågår

Smart Samfunn Marker – det gode prosjektet

2020

Studenter fra Høgskolen i Østfold gjennomførte en analyse og oppgave om Marker som smart samfunn, fokusområder og innbyggerinvolvering. Det vil arbeides videre med resultatene i oppgaven.

Ferdig

Tangen – et attraktivt friluftsområde

2020

Studenter fra Høgskolen i Østfold gjennomførte en analyse og oppgave om videreutvikling av Tangen med utgangspunkt i geografisk lokasjon, bruk og muligheter.
Det vil arbeides videre med resultatene i oppgaven.

Ferdig

Marker skole mulighetsstudie

2019

Marker skole er et bygg hvor ulike deler er fra flere tidsepoker. Prosjektet så på hvilke muligheter som finnes for skolen innen klimavennlig oppgradering.
Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet gjennom Klimasats.

Rapport er levert og det arbeides videre med tiltak for skolen.

Ferdig

El-båt og tilhørende infrastruktur

2019

Vi ser på ulike muligheter for å ta i bruk el-drevet båt og hva som kreves av infrastruktur for å oppnå enkel bruk på Rødenessjøen og i Haldenkanalen for øvrig.
Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet gjennom Klimasats.

Pågår

Rådhuset

2019

Gjennomgang av ulike energibesparende tiltak.
Andre tiltak for Rådhuset vil evalueres videre.

Ferdig

Energivisualisering

2019

Marker kommune ønsker å informere og vise energimengden fra Marker Vindpark, samt behov og bruk av energi i dag.
Prosjektet støttes av tilskudd fra Marker Vindpark AS.

Pågår

Markerhuset

2019

Konsepthus fra lokale leverandører.

Pågår

               

Utover disse prosjektene jobber vi kontinuerlig med andre mulige prosjekter og aktiviteter.

I oppstarten av programmet Smart Samfunn Marker ble det gjennomført en kartlegging og informasjonsinnhenting om behov og muligheter blant innbyggere, næringsliv og internt i kommunen.

Dette ble gjort ved hjelp av:

  • Workshop internt i Marker kommune – workshopen var lagt opp med spørsmål om Marker, nåtid og fremtid.
  • Åpen workshop i Marker – hvor innbyggere, næringsliv og offentlige var med og bidro.

Resultatene fra workshopene kobles med samfunnsplaner og fremtidsperspektiver i kommunen, og ulike prosjekter er og blir fortløpende definert fra dette grunnlaget. Se gjerne nærmere på dette under «Linker».