Idrettsfunksjonell- og kulturfaglig forhåndsgodkjenning

Alle som skal søke spillemidler til et idrettsanlegg må ha sendt inn søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og fått denne godkjent før oppstart av byggearbeidene. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Dersom arbeidene er igangsatt før forhåndsgodkjenning foreligger er det avslagsgrunn. Søknad om forhåndsgodkjenning gjelder også kulturbygg. Her må kulturfaglig forhåndsgodkjenning foreligge før man starter byggearbeidene. Det er eier av lokalene som må søke denne godkjenningen. Søknad sendes til Marker kommune.

Kommunens handlingsplan for idrett og friluftsliv

For å søke nærmiljømidler og spillemidler til ordinære anlegg, må anlegget du søker om spillemidler til, ligge inne i kommunens handlingsplan for idrett og friluftsliv. Denne handlingsplanen rulleres av kommunestyret hver høst. Ønskes et nytt nærmiljøanlegg inn i planen, kan dette gjøres ved den årlige rulleringen, se frister over. Dersom man ønsker å få nye ordinære anlegg inn i planen, gjøres det innspill om dette i forbindelse med revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Denne revisjonen foretas hvert fjerde år.