Konsesjon

Ved kjøp av landbrukseiendom er eiendommen ofte konsesjonspliktig. Reglene for hvilke kjøp som er konsesjonspliktige og aktuelle søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet.

Til Landbruksdirektoratet

PRIS 

Gebyr for behandling av søknad om konsesjon er kr 5 000,-.  

Konsesjonspliktig kjøp

Skjemaet “Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.” sendes kommunen der eiendommen ligger, innen fire uker etter at avtale er inngått, eller kjøperen har fått råderett over eiendommen. 

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv

 

Kjøp som ikke er konsesjonspliktige

I dette tilfellet skal kjøperen sende inn skjemaet “Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.”. Dette skjemaet sendes kommunen og må være bekreftet av kommunen før tinglysing. 

Merk at ved kjøp av boligeiendom over 2 daa, ubebygde tomter m.m., må en slik egenerklæring bekreftes av kommunen. 

Enkelte kommuner har egne regler om konsesjon for å sikre helårs bosetting. Disse kommunene har boplikt på boligeiendommer for å hindre at disse benyttes som fritidseiendommer. Marker kommune har ikke slike regler. 

Egenerklære konsesjonsfri overtakelse av eiendom