Slik søker du:

Du sender søknad om gravetillatelse via kommunens nettside. Sammen med søknaden må du legge ved:

  • Situasjonskart 1:1000 hvor arbeidsområdet er inntegnet
  • Arbeidsvarslingsplan med forslag til skilting

I de fleste tilfeller må det også utarbeides en skiltplan for gravearbeidet. Skjema for utarbeidelse av skiltplan kommer.

Før du graver på egen eiendom må du kontakte Geomatikk for å påvise kabler i bakken. Det er også viktig at du er sikker på at det ikke er vann- eller avløpsledninger der du skal grave.

Du må følge Retningslinjer for gravearbeid og arbeidstillatelse i  gater, veier og plasser