A

Ansvarsrett der foretaket ikke kan levere erklæring - søknad - skjema til utskrift

Arrangementer - melding til Indre Østfold Brann og Redning - skjema til utskrift

Arrangementer - melding til politiet

B

Barnehageplass/redusert foreldrebetaling/oppsigelse

Bestilling av digitale kartdata - skjema til utskrift

Bestillingsskjema for situasjonskart og nabolister - skjema til utskrift

Bostøtte

Byggesaksblanketter

C

D

Drikkevannanalyse - bestillingsskjema privat

E

Egenerklæring om konsesjonsfrihet av fast eiednom

Elevpermisjoner - skjema til utskrift

F

Ferdigattest - søknad

Forespørsel om oppfølging - psykisk helsearbeid for barn og unge under 16 år - skjema til utskrift

G

Gjeldsordning - søknadsskjema

Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting

Gravetilatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

H

Henvisning for PPT-tjeneste Indre Østfold - skjema til utskrift

I

J

K

Klage på avslag om barnehageplass - skjema til utskrift

Kommunal bolig - søknad - skjema til utskrift

Kommunal bolig - søke bolig/forlengelse av kontrakt/bytte bolig

Kommunal vielse - ettersending av prøvingsattest

Krav om retting av feil i matrikkelen - skjema til utskrift

Kulturskole - søknad om inntak 

L

Ledsagerbevis - søknad

M

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, skjema for utskrift

Middag fra Marker Bo- og Servicesenter - tilkjørt - søknad - skjema for utskrift

Midlertidig brukstillatelse - søknad - skjema for utskrift

N

Nabovarsel privat 

Notatskjema barn og unge - skjema til utskrift

Næringsfond - søknad om tilskudd - skjema til utskrift

O

Offentlig høring - høringssvar

Omsorgstjenester - søknad - skjema til utskrift

Oppmåling - søknad om deling-rekvisisjon av oppmålingsforrening - skjema til utskrift

P

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede  -  digital søknad

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - utskrift søknad

Psykisk helse/rus - henvisningsskjema voksne - skjema til utskrift

Pykisk helse/rus - forespørsel om oppfølging av barn og unge under 16 år

Q

R

S

Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter

SFO - redusert foreldrebetaling - skjema til utskrift

SFO - søke/endre plass

Sjenkebevilling - Må du søke? 

Sjenkebevilling - søknad

Sjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)

Sjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt bestemt anledning)

Sjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for en enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)

Skole - innmelding 1. trinn

Skolestart - utsatt/fremskutt - skjema til utskrift

Startlån

T

Tilskudd kulturformål - søknad

TT-kort - søknad - skjema til utskrift

U

Utslipp/sanitærsøknader/meldinger - Entreprenørportalen - registrere foretak

Utslippstillatelse -  søknad - skjema til utskrift

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Økonomisk sosialhjelp - NAV

Å

Åpen brenning i Marker kommune - søknad