Søknader med tre ukers behandlingsfrist

 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett som er i tråd med regelverket 

 • Ett-trinns søknader som er tråd med regelverket 

 • Søknad om igangsettingstillatelse 

 • Søknad om midlertidig brukstillatelse 

 • Søknad om ferdigattest 

Søknader med tolv ukers behandlingsfrist

 • Søknad om dispensasjon 

 • Søknad om rammetillatelse 

 • Søknad som også krever uttalelse eller samtykke fra annen myndighet 

Den raskeste måten å få behandlet en byggesøknad, er å levere komplett søknad. Dersom du likevel mangler noe i søknaden, vil vi gi deg beskjed om dette, etter vi har sett på søknaden du har sendt inn. 

Har du fått med deg alle nødvendige opplysninger?

 • Opplysninger om ansvarlig søker og tiltakshaver – husk underskrifter fra begge

 • Opplysninger om eiendommen og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket

 • Beskrivelse av tiltakets art

 • Tiltakets størrelse og grad av utnytting

 • Forholdet til reguleringsplan og kommuneplanens arealdel – sjekk bestemmelsene

 • Ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming, herunder visuelle kvaliteter

 • Tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for eventuelle sikringstiltak – se særlig NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»

NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred

 • Konsekvensanalyse som framgår av byggteknisk forskrift (TEK) § 9-4

 • Minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløpsledninger

 • Atkomst, vannforsyning, avløp, avledning av overvann og fjernvarmetilknytning – har du husket å søke om sanitærabonnement? 

 • Eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon

 • Om det er avholdt forhåndskonferanse

 • Tegninger og målsatt situasjonsplan – sjekk målestokken! Se eget avsnitt nedenfor

 • Redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader, samt kvittering for nabovarsel

 • Forholdet til andre myndigheter

 • Gjennomføringsplan 

 • Erklæringer om ansvarsrett

Tegninger og målsatt situasjonsplan

Situasjonsplan og tegninger i en byggesak må være utført i kurant målestokk, vanligvis 1:100 for bygningstegninger og 1:500 for situasjonsplan. Ansvarlig søker må kontrollere målestokken før tegninger sendes kommunen. Send helst digitale tegninger.

Vi har verktøy som blant annet gjør kontrollmåling av arealer vesentlig raskere og nøyaktigere på skjermen enn på papir. Skanning av tegninger fører til dårligere kvalitet, større filer, og muligheten til å snappe til detaljer i tegningen går tapt. Det er derfor ønskelig at vi mottar PDF-filer produsert direkte fra DAK-programmet deres. Dette vil lette saksbehandlingen, og dermed bidra til kortere saksbehandlingstid.