Dokumentasjonskrav til ny pipe/skorstein

Søknad om ny pipe/skorstein omfattes av vanlige dokumentasjonskrav for byggesaker. Dette innebærer at søknaden må inneholde følgende:
 

• Søknadsskjema
• Situasjonskart/kartutsnitt
• Plan- og fasadetegninger
• Erklæring om ansvarsrett for prosjektering og utførelse
• Gjennomføringsplan
• Om det er nødvendig med nabovarsling avgjøres i det enkelte tilfellet, jf pbl § 20-3.

Dokumentasjonskrav ved reparasjon/rehabilitering av pipe/skorstein

Søknad om reparasjon/rehabilitering må inneholde følgende:

• Søknadsskjema
• Plantegning eller situasjonsplan som viser hvor pipe/skorstein er
• Erklæring om ansvarsrett for utførelse
• Gjennomføringsplan
• Ved bygninger med flere pipeløp må det innsendes kartutsnitt samt plantegning som identifiserer det aktuelle pipeløpet.

Installasjon av ildsted i nybygg/eksisterende bygg

Installasjon av ildsted som del av nybygg vil alltid være søknadspliktig, men da som en del av byggesøknaden. Arbeidet skal ansvarsbelegges og kontrolleres som annet søknadspliktig arbeid.

 

Installering av nytt ildsted i eksisterende bygg, nødvendig vedlikehold/reparasjon og reinstallering av ildsted er fritatt fra søknadsplikt. Dette inkluderer arbeider slik som:

• Oppføring av brannmur
• Frilufttilførsel
• Fundamentering av peis og lignende.

Krav til ildsted

Teknisk forskrift (TEK 17) § 9-10 stiller strenge krav til alle lukkede ildsteder som monteres. Dette innebærer at det kun er lov å montere såkalte "rentbrennende" ildsteder. Unntak er kakkelovner og kleberstensovner og ovner som omplasseres innenfor samme bruksenhet samt bevaringsverdige lukkede ildsteder for vedfyring produsert før 1940. Husk å ta vare på dokumentasjon og monteringsanvisning.