Hvem kan klage på et vedtak?

Enkeltvedtak kan påklages av en part i saken eller annen med rettslig klageinteresse. Som part i saken regnes den som vedtaket retter seg mot, eller som saken ellers direkte gjelder. Når det gjelder rettslig klageinteresse, må man ha en viss tilknytning til saken. Om du er usikker på om du har rettslig klageinteresse, kan du kontakte kommunen for å få nærmere informasjon.

Klagefrist

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt eller innsent via skjema (se nedenfor) innen fristens utløp. Dersom vedtaket blir påklaget etter denne fristen, kan vi se bort fra klagen.

Begrunnelse for klagen

I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan veilede. Klagen sendes inn via skjema, se nedenfor.

Saksomkostninger og erstatning

I noen tilfeller kan du ha krav på å få dekket saksomkostninger dersom klagen blir tatt til følge. Dette blir det gitt mer informasjon om i saksbehandlingen.