Åpen brenning av såkalt "vanlig" forurensning iht forureningsloven § 8, er tillatt utenom bålforbudsperioden. Med «vanlig» forurensning menes for eksempel halmbrenning i jordbruket og brenning av små mengder tørt hageavfall fra egen hage. Skal meldes, se nedenfor.

Vanlig bålforbud i skog og utmark gjelder i perioden 15. april  - 15. september. Kaffe-, pølse- eller leirbål kan brennes, dersom du finner det forsvarlig og brannsjefen ikke har innført ekstraordinært bålforbud.

Ordinært husholdningsavfall, næringsavfall og avfall fra byggearbeider vil ikke bli tillatt. Slikt avfall skal leveres på godkjent mottak. 

Se også https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710     Forskrift om brannforebygging § 3

Husk at all planlagt brenning skal meldes på forhånd! Ta kontakt med alarmsentral brann øst for varsling av tidspunkt for brenning. De treffes på tlf: 64 91 31 00.

SØKNADSKJEMA OM ÅPEN BRENNING I MARKER  KOMMUNE FINNER DU HER