Avløpsslam

Slam er rikt på næringsstoffer og har gode jordforbedringsegenskaper. Bruk av slam kan redusere kostnadene til kunstgjødsel og kalk. Det er viktig at slam brukes og håndteres slik at det ikke oppstår helsefare eller fare for forurensing av jord, vann og luft.

Bruk av slam er regulert av Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav

Husdyrgjødsel

 

Husdyrgjødsel er viktig plantenæring, men også opphav til miljøproblemer. Det finnes flere krav og virkemidler som skal medvirke til god utnytting av gjødsla. Bonden har stor egeninteresse av å nyttiggjøre husdyrgjødsla.

 

Les mer på Landbruksdirektoratet sine sider.