Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer på høring

En kommunedelplan utarbeides på samme måte som kommuneplan, men er avgrenset til bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en kommunedelplan. Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk.

Forslag til detaljregulering for Gråbølsødegården Pukkverk

Utvalg for Plan og Miljø vedtok 20.06.2023 i sak 23/033 å legge forslag til detaljregulering for Gråbølsødegården Pukkverk ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortsatt drift av Gråbølsødegården Pukkverk gjennom arealutvidelse.

Bilde 1: Kartutsnitt planområdet

Varsel om oppstart av detaljregulering for Flexit, gbnr 90/249 m.fl

Frist for merknader: 21.08.2023

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Flexit Eiendom AS, gbnr. 90/249 m.fl., på Ørje i Marker kommune. Planområdet er ca. 42,6 daa. Hensikten med planen er å rydde opp i gamle bestemmelser og dispensasjoner iht. vilkår i tillatelse til tiltak og dispensasjon gitt 28.10.2021. Flexit Eiendom AS ønsker å lage en samlet og mer tidsmessig plan for sine arealer, og derigjennom legge til rette for fremtidig/videre utvikling. Forslagsstiller er Flexit Eiendom AS, mens Ark Ama AS er konsulent for planarbeidet.

Merknader til planarbeidet kan sendes til post@arkama.no eller per post til Ark Ama AS, Ordfører Voldens vei 9, 1850 Mysen.

Bilde 1: Kartutsnitt med foreslått planområde

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan – Detaljregulering for Viken PlanID 301320130002

Kommunestyret vedtok i møte 09.05.2023, sak 23/026, reguleringsplan for Viken PlanID 301320130002.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedtatt plankart i målestokk 1:2000, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens Servicetorg, Storgata 60, 1870 Ørje.

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter finnes her: Dokument 23/2204 - Sluttbehandling av detaljregulering for Viken PlanID 301320130002.

 

Planområde

Varsel om oppstart av detaljregulering for Bommen renseanlegg

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det herved oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for Bommen renseanlegg i Ørje, i Marker kommune.

Frist for uttalelser: 22.06.2023

Uttalelser/innspill kan gjøres på følgende måte:

  • digitalt via dette skjemaet, eller
  • sende brev til Marker kommune, Postboks 114, 1871 Ørje
Foreslått planavgrensning

Planer til høring

 

Her vil du finne aktuelle planer i Marker kommune som er til høring.