Slik søker du ?

Bestill situasjonkart og tegn inn forslag til ny eiendomsgrenser på dette kartet.  Et situasjonskart er et grunnriss som viser beliggenheten av objekter på en tomt.  Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan  som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen. 

Bestill situasjonskart  eller lage eget her

Nabovarsel

Nabo og gjenboere skal gi nabovarsel.  Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din.  Eksempel på gjenboere er eier/fester av eiendom på motsatt side av vei (Byggesaksforskriften § 5-2 (pvl. §21-3)

Du kan bestille naboliste (samme skjema som besilling av situasjonskart) eller via byggesaksblanketter - nabovarsel.  Naboene skal sende sine merknader til det, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.  Mer informasjon:  Nabovarsel, innhold og varslingsmåter 

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader. 

Tilleggsdokumenter ved arealoverføring

Erklæring om arealoverføring
Skjøte lignende dokument som underskrives av eierne av begge eiendommene.  Kjløpesum og verdi må fremgå på erklæringen for beregning av dokumentavgift.

Det må foreligge Erklæring fra panthaver om pantefrafall.  Dette gjelder eiendommen som skal avgi areal, og det er eier som må ordne dette i samarbeid emd sin bank. 

Link til informasjonsside om arealovering hos Kartverket. 

Send til kommunen:

 • Søknadsskjema
  Søknad/rekvisisjon om deling/justering av grunneiendom
  Nabovarsel
  Opplysninger gitt i nabovarsel
  Kvittering for nabovarsel
 • Erklæring om arealoverføring (kun ved arealoverføring)
 • Kopi av dokument om pantefrafall (kun ved arealoverføring)
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknader om dispensasjon
 • Eventuelle erklæring om rettigheter.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden etter plan- og bygningsloven er underlagt byggesaksavdelingen, og er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker, med unntak av perioden fra 15. november til 15. april.