Varsling detaljregulering Bommen

Kartutsnitt Detaljregulering Bommen

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram for detaljregulering av Bommen, Marker kommune
 

I henhold til plan og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Bommen, gnr./bnr. 91 bnr. 16, 23, 113 m.fl. Hovedhensikten med planarbeidet er å regulere Marker Idrettspark, et kommunalt renseanlegg og tilrettelegge for en ny barnehage med opptil 5 avdelinger.

Formål barnehage er i strid med overordnet arealplan. I hht. forskrift om konsekvensutredninger, legges derfor forslag til planprogram for detaljreguleringen ut på høring og offentlig ettersyn.

Alle dokumenter for varsling og høring ligger finner du her:

Berørte parter kan komme med skriftlige innspill til Marker kommune, pb. 114, 1871 Ørje, eller per epost til post@marker.kommune.no innen 30.april, 2018. Spørsmål kan rettes per telefon til 93 28 72 55 eller 93 03 87 57.

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut