Det vises til tidligere varsel om oppstart av planarbeid for Bommen renseanlegg. Grunnet nødvendig erosjonssikring av elvebredden langs Ørjeelva for å etablere tiltaket og mindre tiltak i adkomst fra Idrettsparkveien, har det oppstått behov for å utvide planområdet. Det varsles med dette en utvidelse på 2444 m2 . Totalt areal er på 22 486 m2 . Utvidelsen berører eiendommen 91/23. 
 
Oppstart av planarbeid ble varslet 25.05.2023 i Smaalenenes Avis og på Marker kommunes hjemmesider, brev til naboer og mail til offentlige instanser, med frist for merknader 22.06.2023. 
 
For å gjennomføre ønsket tiltak må deler av elvebredden langs Ørjeelva erosjonssikres. Utarbeidelse av utredninger og kunnskapsgrunnlag knyttet til plansaken har avdekket behov for en mer omfattende erosjonssikring enn antatt ved oppstart. Dette medfører at et lenger strekk av elvebredden mot sør må sikres. Tiltaket går utover opprinnelig planområde. Planavgrensningen må derfor utvides sørover med 2348 m2 og arealet omreguleres slik at det kan erosjonssikres. For å gjennomføre tiltak i adkomsten fra Idrettsparkveien må planområdet utvides med 96 m2 . 
 
Utvidelsen omfatter deler av Detaljreguleringsplan Bommen, med Plan ID 20180002, hvor det er regulert til Naturområde, Idrettsplass, Annen veggrunn og Bruk og vern av sjø og vassdrag. Området i sør berøres også av hensynssonene H370_1 faresone høyspent og H320_1 faresone flom. Erosjonssikringen vil berøre området som er regulert til Naturområde og Bruk og vern av sjø og vassdrag. Utvidelsen er avsatt til tettbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2005-2017. I kommunedelplan Ørje 2007-2019 er området avsatt til friområde. 
 
Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende et høringssvar innen 21. november 2023 via: