Marker kommune har per dags dato ikke regulert område for deponi. Det er en etterspørsel etter mottakere av hageavfall, kvist, overskuddsmasser fra gravearbeider og lettere forurensede masser i Marker. Arealet som ønskes regulert er på ca. 94,9 dekar ca. 5 km sørøst for Ørje.

Deponiet skal motta naturlig rene masser, dvs. jord, stein, sand, myr, grus og leire som det ikke er grunnlag for å tro er forurenset av menneskelig tilførte faste stoffer, gasser eller væsker. 

Berørte parter kan komme med skriftlig innspill og merknader via elektronisk høringsskjema innen fristen.

Klikk på lenken under for å åpne planprogrammet:

Dokument 21/5079 - Varsel om oppstart og høring og offentlig ettersyn planprogram (onacos.no)