Gårds- og bruksnummer: 91/9, 91/16, 91/23, 91/35, 91/58, 91/93 og 91/113

Kunngjøring fra: 25.05.2023

Planområdet er lokalisert i Ørje og grenser til Haldenvassdraget i vest og Bommen idrettsplass i sør. Langs østsiden av planområdet går Elveveien. Planområdet dekker et areal på ca. 19,4 daa.

I gjeldende reguleringsplan, Plan-ID 20180002 Detaljregulering Bommen (2019), er området regulert til idrettsstadion, parkeringsplasser, avløpsanlegg, blå/grønnstruktur, naturområde, kjøreveg, energianlegg og fortau. Området er også berørt av faresone for flom og høyspenningsanlegg. Deler av planområdet er uregulert.

I kommuneplanens arealdel (2005) er området avsatt til tettbebyggelse. I kommunedelplan (2007) er området satt av til offentlig bygning, friområde og bolig.

Bakgrunnen for planarbeidet er behov for nytt renseanlegg på Bommen. Det eksisterende renseanlegget møter ikke lenger dagens standarder og Statsforvalteren har derfor stilt krav om utbedring. Området som er satt av til renseanlegg i dag er for lite til å gi plass til ønsket løsning for nytt renseanlegg. Derfor må formålsgrensene omrokeres slik at renseanlegget kan plasseres lenger øst og sonen langs elven blir sammenhengende grøntbelte. Ved å flytte formålsgrensene får man muligheten til å etablere et nytt og moderne renseanlegg og utvikle turområdet. På grunn av grunnforholdene vil tiltaket kreve erosjons- og rassikring langs vassdraget.

Planen faller inn under krav om konsekvensutredning, men har ikke krav om planprogram jf. § 8a i Forskrift om konsekvensutredning.

Innkomne uttalelser vil bli vurdert og tatt med videre i planarbeidet.

Det inviteres også til åpent informasjonsmøte den 7. juni 2023, klokken 18:00 i Rådhuset, Storgata 60, 1870 Ørje.