Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Hjemmetjenester/Trygghetsalarm

Trygghetsalarm


Priser:  se kommunale avgifter/prishefte under selvbetjening.

Marker kommune disponeres et antall trygghetsalarmer. Alarmene er tilknyttet Alarmsentralen i Askim, som varsler vakthavende i hjemmesykepleien. 54 trygghetsalarmer er for tiden utlevert av hjemmetjenesten.

Trygghetsalarmene er tilkoblet telefonnettet, og det er Askim alarmsentral som alarmtelefonene er koblet opp i mot. Alarmsentralen tar kontakt med hjemmesykepleien i Marker hvis det er behov for utrykning.

En hver som ønsker /trenger trygghetsalarm kan søke om dette. Spørsmål/ søknad om tjenesten rettes til Marker Bo og servicesenter, hjemmetjenesten , telefon 982 28 291.  

Det blir gjort en behovsprøving og tildeling skjer utfra ledig kapasitet.

Behandles i inntaksrådet hver 14. dag.
 

Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.  Ta evt. kontakt med virksomhetsleder Morten Aalborg tlf. 90678916 eller post@marker.kommune.no