Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Nedsatt funksjonsevne/Transportstøtte

Transportstøtte - Marker kommune

Taxi

Søknaden sendes Marker Bo og servicesenter, Braarudveien 25, 1870  Ørje eller Marker kommune, Postboks 114, 1871  Ørje.


For mer informasjon ta kontakt med servicetorget, tlf. 69 81 05 00 eller  Marker Bo og servicesenter ved Kjersti Braaten, tlf. 959 92 152
E-post: kjersti.braaten@marker.kommune.no

 

 Kriterier for å få tildelt transportstøtte
Funskjonshemmede bosatt i Marker kommune som er avhengig av dør-til-dør transport, for eks. drosje, kan søke omstøtte til transportutgifter.

Det stilles følgende krav for å komme i betraktning for tildeling av TT-kort:

  • Søkere mellom 14-67 år prioriteres.
  • Varig rullestolbrukere og blinde skal prioriteres.
  • Funksjonshemningen må varig.
  • Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke.
  • Søkere som bor i omsorgs- og trygdebolig kan godkjennes.
  • Nettoinntekt før særfradag ved siste ligning skal ikke overstige 2G. Dette gjelder fra det året søker fyller 67 år.
  • Begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning.
  • Godkjenning som bruker gjelder for ett år av gangen, med unntak for blinde og varige rulestolbrukere som kun må søke første gang.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageskjema