Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Sykehjem/Sykehjemsplass/langtidsplass

Marker bo og servicesenter - Sykehjemsplass - langtidsplass.

Søknader blir behandlet i inntaksråd hver 14. dag.

Kontakt:  Avdelingssykepleier  Marita Bakker, epost: marita.bakker@marker.kommune.no, tlf.92487757 

Marker Bo- og servicesenter er delt inn i 4 bogrupper - totalt 32 sykehjemplasser.

Telefonnummer direkte til avdelingene:
Bogruppe 1 - sone 1: tlf: 466 24 350 (somatisk)
Bogruppe 2 - sone 1: tlf: 466 24 351 (somatisk)
Bogruppe 3 - sone 2: tlf: 466 24 353 (skjermet)
Bogruppe 4 - sone 2: tlf: 466 24 355 (skjermet)

Telefoner fra sykehuset skal ringe 982 28 291 hele døgnet

2 bogrupper for somatisk syke. Her er det plass til 10 beboere på hver enhet (20 plasser)
2 bogrupper for dement syke, med plass til 6 beboere på hver enhet (totalt 12 plasser)

Betaling for langtidsopphold blir utregnet ut fra pensjon og annen inntekt.
Kontaktperson vedr.betaling for langtidsopphold:  Kari-Ann Nyhus, tlf. 466 24 314, E-post: kari.ann.nyhus@marker.kommune.no

På hver enhet er det et fellesrom, dagligstue og kjøkken. Bogruppene får utlevert tørrmat, samt  middag fra hovedkjøkken hver dag.

Vask av beboernes tøy blir utført på bogruppene. Det er fullt utstyr av vaskemaskiner, tørketromler og tørkeskap.

 
Institusjon/langtidsopphold.
Dette er en plass for brukere som ikke lenger kan bo i eget hjem pga. omfattende behov for helsehjelp.

Som hovedregel må det foreligge vurdering fra et korttids-/vurderingsopphold eller sykehusopphold.
 
Her har brukeren privat rom som er enkelt møblert. Beboer kan ta md seg personlige eiendeler etter avtale med personalet på bogruppen Det er ønskelig at minst mulig verdisaker medbringes. Marker bo og servicesenter kan dessverre ikke ta ansvar for dette.

Hver bogruppe har fast personale knyttet til seg. Det er sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter som står for daglig pleie og omsorg.

Medisiner og medisinsk forbruksmateriell er inkludert i prisen. På hver bogruppe er det felles oppholdsrom/stue med kjøkkenavdeling for bespisning, TV og  sosialt samvær. Beboerne betaler en fastsatt sum i måneden, ut fra pensjon og andre inntekter.
 
Det er ingen fast besøkstid.  Pårørende er alltid velkommen.  Hoveddøren låses kl. 20.00 men det er bare å ringe på, så kommer en pleier å låser opp.

 

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester
 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.