Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Støttekontakt

Støttekontakt - Marker kommune

støttekontakt
Ønsker du å søke om å være støttekontakt/avlaster:


Kontakt:
 

En støttekontakt hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter, for å på den måten hjelpe han/henne til å bli mer trygg på seg selv, bedre å takle ulike livssituasjoner, og å omgås andre mennesker i større grad. Det å ha en støttekontakt gir en mer menigsfull fritid for vedkommende. Det er noe å se fram til, noe å støtte seg på. Et slikt initiativ kan hjelpe et annet menneske mer enn du kan forestille deg.

Hva gjør en støttekontakt?
En støttekontakt kan ta deg med på turer, komme på besøk hjemme, ta deg med på biblioteket, på disko, på café, kino eller andre ulike arrangementer. Ordningen er fleksibel, og skal kunne tilrettelegges vedkommendes behov og ønsker.

Hvem kan få støttekontakt?
Mange personer trenger støttekontakt. Dette kan være fordi de har vanskelig for å komme seg ut på egenhånd, og/eller trenger hjelp og støtte for å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Noen har lite sosialt nettverk og kan føle seg ensomme.

Støtteordningen er et tilbud til personer og familier som trenger hjelp pga. funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Dette kan gjelde rusmisbrukere, fremmedkulturelle og personer med psykiske lidelser.Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende:
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Grenselaus fritid
Fritid for alle

Lover:

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Evt. klage kan rettes til virkosomhetsleder Omsorg Morten Aalborg, tlf. 90678916 eller epost; morten.aalborg@marker.kommune.no