Hjem/Alle tjenester/Kultur, fritid og bibliotek/Stipend og støtteordninger/Spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer

Spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Det kan søkes om tilskudd til:

  • nybygg av idretts- og friluftsanlegg
  • rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
  • nærmiljøanlegg
  • lokale og regional kulturarenaer

Årshjul for søknad om spillemidler til idrettsanlegg:

  • Senest 1. juni: Lag/foreninger eller andre som ønsker å søke midler til nærmiljøanlegg kommende år, melder dette til Marker kommunes postmottak.
  • Senest 1. juni: Avdelinger/virksomheter i Marker kommune melder inn nærmiljøanlegg som man ønsker å søke om midler til. Mottaker: Virksomhet kultur, fritid og bibliotek.
  • Senest 1. oktober: Frist for å søke nærmiljømidler eller spillemidler til ordinære anleggSøknaden sendes elektronisk.   Søknader som kommer inn senere enn dette vil i hovedsak ikke bli behandlet før kommende år.
  • Handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet rulleres av kommunestyret+ hver høst.
  • 15. januar: Kommunens frist til å sende inn spillemiddelsøknader til fylkeskommunen.
  • ca 25. juni: Fylkestinget behandler innstilling til fordeling av spillemidler i Østfold.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2017 om forteller om anleggstyper og krav til spillemiddlsøknader.

Her finner du retningslinjer for tilskudd til kulturarenaer.

Idrettsfunksjonell- og kulturfaglig forhåndsgodkjenning
Alle som skal søke spillemidler til et idrettsanlegg må ha sendt inn søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og fått denne godkjent før oppstart av byggearbeidene. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Dersom arbeidene er igangsatt før forhåndsgodkjenning foreligger er det avslagsgrunn. Søknad om forhåndsgodkjenning gjelder også kulturbygg. Her må kulturfaglig forhåndsgodkjenning foreligge før man starter byggearbeidene. Det er eier av lokalene som må søke denne godkjenningen. Søknad sendes til Marker kommune.

Kommunens handlingsplan for idrett og friluftsliv
For å søke nærmiljømidler og spillemidler til ordinære anlegg, må anlegget du søker om spillemidler til, ligge inne i kommunens handlingsplan for idrett og friluftsliv. Denne handlingsplanen rulleres av kommunestyret hver høst. Ønskes et nytt nærmiljøanlegg inn i planen, kan dette gjøres ved den årlige rulleringen, se frister over. Dersom man ønsker å få nye ordinære anlegg inn i planen, gjøres det innspill om dette i forbindelse med revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Denne revisjonen foretas hvert fjerde år.

Skal dere søke spillemidler, kan dere få ideer til gode anlegg her.

Dersom du skal søke spillemidler, ta kontakt med Virksomhet kultur slik at du kan få tildelt et anleggsnummer. Dette trenger du for å legge inn en søknad.

Alle søknader om spillemidler skal sendes elektronisk. Skjemaet finner du her 

Spillemidler.pdf

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2018 - 2021 - innmelding av nye prosjekter_2018..pdf

Nyhetsbrev fra Østfold fylkeskommune;    Gode Idrettsanlegg 

BestemmelserOmTilskudd2017.png