Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Vann og avløp/Private vann- og avløpsanlegg/Privat avløpsanlegg

Privat avløp

Opprydding i private avløp, Marker kommune 

Marker kommune er i sluttfasen av en omfattende opprydding i spredt avløp og utbygging av offentlig avløpsnett. Målet er at alle spredte avløpsanlegg i kommunen som ikke kan tilkobles kommunens nett via trykkavløp skal tilfredsstille utslippskrav vedtatt i lokal forskrift, dvs. <1,0 mg/l fosfor (Dette tilsvarer en renseeffekt på >90 %) og <75 mg/l organisk stoff (Dette tilsvarer en renseeffekt på >70 %).

Det er registrert nesten 650 boliger med private avløpsanlegg i Marker kommune. Alle disse eiendommene er per 01.01.2016 gitt pålegg om oppgradering av sine gamle avløpsanlegg. Dette med bakgrunn i EU’s vanndirektiv, da eldre avløpsanlegg forventes å ha til dels betydelig dårligere renseeffekt enn dagens krav. Alle eiendommer med slike anlegg er derfor gitt pålegg om tilkobling til offentlig avløpsnett/trykkavløp eller oppgradering av avløpsanlegget. Dette vil også gjelde eiendommer som tidligere har fått utslippstillatelse, men der det vurderes som sannsynlig at anlegget ikke tilfredsstiller dagens utslippskrav.

Også hytter med innlagt vann vil få tilsvarende pålegg, men dette er ikke politisk vedtatt gjennomført enda. Dette antar en vil bli gjort i løpet av 2016, og at hyttene senest i 2017 vil få pålegg om oppgradering av sine avløpsanlegg slik at disse renser i tråd med gjeldende forskrift.

Krav til søknad

Alle som skal etablere eller oppgradere et avløpsanlegg må ha tillatelse både etter forurensningsloven (utslippstillatelse) og plan- og bygningsloven (tillatelse til tiltak). Kommunen har samordnet søknadene etter de to lovverkene, slik at du bare behøver å fylle ut ett søknadsskjema. Du må få et godkjent foretak, eksempelvis rørlegger eller entreprenør, til å utarbeide søknaden og utføre arbeidet. Søknaden skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang.

Saksbehandlingsgebyr

Du må betale et saksbehandlingsgebyr til kommunen for å få behandlet din søknad om utslippstillatelse og tillatelse til å utføre arbeidene med å oppgradere avløpsanlegget. Foretak som ikke oppfyller formalkravene til utdanning og praksistid som følger av tabellen i § 11-3 i byggesaksforskriften (SAK 10) kan ikke erklære ansvarsrett. For arbeider i tiltaksklasse 1 kan kommunen etter søknad godkjenne at foretak som ikke oppfyller formalkravene påtar seg ansvarsrett. Denne bestemmelsen åpner for at kommunen kan godkjenne ansvarsrett i to tilfeller. Dette vil også kommunen ta gebyr for. Kommunen har også vedtatt kontrollgebyr for eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Kontrollgebyr er et årlig gebyr som skal betales for alle avløpsanlegg innenfor kommunens myndighetsområde. Hver husstand skal belastes med gebyr. Alle gebyrene vedtas årlig av kommunestyret og fremgår av kommunens gebyrregulativ.

Hvilket avløpsanlegg skal jeg velge?

I Marker kommune er det mye leire i grunnen med dårlig infiltrasjonsevne. Derfor vil minirenseanlegg være den mest aktuelle løsningen ved utbedring av avløpsanlegg. Godkjente avløpsrenseanlegg fremgår av for øvrig av Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Marker kommune, § 7 godkjente renseløsninger.

Marker kommune tillater kun minirenseanlegg med teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk, som er gjeldende nasjonal godkjenningsordning for minirenseanlegg.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være gunstig for flere eiendommer å gå sammen om å investere i et felles avløpsanlegg. Slike fellesløsninger vil bidra til å redusere både investerings- og driftskostnadene.

Skjemaer:

 

Vedlegg/Linker: