Krav til søknad

Alle som skal etablere eller oppgradere et avløpsanlegg må ha tillatelse både etter forurensningsloven (utslippstillatelse) og plan- og bygningsloven (tillatelse til tiltak). Kommunen har samordnet søknadene etter de to lovverkene, slik at du bare behøver å fylle ut ett søknadsskjema. Du må få et godkjent foretak, eksempelvis rørlegger eller entreprenør, til å utarbeide søknaden og utføre arbeidet. Søknaden skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang.

Saksbehandlingsgebyr

Du må betale et saksbehandlingsgebyr til kommunen for å få behandlet din søknad om utslippstillatelse og tillatelse til å utføre arbeidene med å oppgradere avløpsanlegget. Foretak som ikke oppfyller formalkravene til utdanning og praksistid som følger av tabellen i § 11-3 i byggesaksforskriften (SAK 10) kan ikke erklære ansvarsrett. For arbeider i tiltaksklasse 1 kan kommunen etter søknad godkjenne at foretak som ikke oppfyller formalkravene påtar seg ansvarsrett. Denne bestemmelsen åpner for at kommunen kan godkjenne ansvarsrett i to tilfeller. Dette vil også kommunen ta gebyr for. Kommunen har også vedtatt kontrollgebyr for eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Kontrollgebyr er et årlig gebyr som skal betales for alle avløpsanlegg innenfor kommunens myndighetsområde. Hver husstand skal belastes med gebyr. Alle gebyrene vedtas årlig av kommunestyret og fremgår av kommunens gebyrregulativ.

Hvilket avløpsanlegg skal jeg velge?

I Marker kommune er det mye leire i grunnen med dårlig infiltrasjonsevne. Derfor vil minirenseanlegg være den mest aktuelle løsningen ved utbedring av avløpsanlegg. Godkjente avløpsrenseanlegg fremgår av for øvrig av Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Marker kommune, § 7 godkjente renseløsninger.

Marker kommune tillater kun minirenseanlegg med teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk, som er gjeldende nasjonal godkjenningsordning for minirenseanlegg.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være gunstig for flere eiendommer å gå sammen om å investere i et felles avløpsanlegg. Slike fellesløsninger vil bidra til å redusere både investerings- og driftskostnadene.

Les mer om ulike renseanlegg her: NIBIO, Mindre renseanlegg