Hjem/Alle tjenester/Barn og unge/Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT-tjenesten)

Pedagogisk Psykologisk tjeneste

PPT-tjenesten Marker - Rakkestad

Orientering om ny Pedagogisk Psykologisk tjeneste

Fra og med 1.august har Marker og Rakkestad egen felles Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

PP-tjenesten kal bistå barn, ungdom og voksne med særlige behov gjennom utdanningsforløpet.

PP-tjenesten er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål  som omhandler barn, ungdom og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage og skole.

PP-tjenesten utreder enkeltbarns behov og har i tillegg ansvar for å bistå i det systemrettede arbeid som drives i barnehager og skoler. PP-tjenesten bidrar med kompetanseheving i barnehage og skole. PP-tjenesten skal også omfatte råd og veiledning til foreldre og elever som ønsker dette.

Kontaktinformasjon

Leder Christin Hagen
Tlf.: 918 42 409
E-post: christin.hagen@rakkestad.kommune.no 
Ped.psyk. rådgiver Jennifer Bryant Igland
Tlf.: 969 47 933
E-post: jennifer.bryant.igland@rakkestad.kommune.no
Ped.psyk.rådgiver Ina Solbrekke
Tlf.: 969 47 937
E-post: ina.oline.solbrekke@rakkestad.kommune.no

 Ansettelse av nok en PP rådgiver skjer om kort tid.

Jennifer blir Markers kontaktperson for ungdomstrinnet

Type sak vil være avgjørende for hvilken rådgiver som har sakene innenfor barnehage.

Hjemmeside: http://www.rakkestad.kommune.no/pedagogisk-psykologisk-tjeneste-ppt.373975.no.html


Hva vil PP-tjenesten kunne bidra med i Marker kommune?

Marker skole og barnehagene har et tett samarbeid med PP-tjenesten i enkeltsaker, og ønsker å bli flinkere til å utnytte kompetansen også i det systematiske arbeidet vårt med læringsmiljø og gruppeledelse. PP-tjenesten vil jevnlig kunne delta på læringsarenaene våre for å bistå våre ansatte i observasjon, både av egen praksis og av samspill i gruppa. PP-tjenesten kan ikke observere enkeltbarn uten at foresatte er orientert og har gitt sitt samtykke.

PP-tjenesten vil også delta i Språkkommune-satsningen vår (arbeidet med grunnleggende leseglede og -opplæring) og i Læringsmiljøprosjektet. Både barnehagene og skolen deltar i disse prosjektene. I tillegg vil skolen kunne bruke PP-tjenesten i sitt arbeid med videreføring av Vurdering for læring i tiden fremover.

 

PPT-tjenesten - kake.JPG

 

OFFISIELL ÅPNING AV PP – TJENESTE MELLOM RAKKESTAD OG MARKER KOMMUNE.
 

Mandag 3. september ble den nystartede pedagogiske psykologiske tjenesten mellom Rakkestad og Marker kommune offisielt åpnet.

Ordførere fra de to kommunene var representert, sammen med PPT og andre nøkkelpersoner knyttet til arbeidet med barn og unge i de to kommunene.

Dette er et viktig og nødvendig samarbeid for å støtte opp om barn og unge som har behov for tilpasset opplæring og deres foresatte.