Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Omsorgsstønad

Omsorgsstønad - Marker kommune

Virksomhet omsorg v/Morten Aalborg, tlf. 906 78 916

I følge lov om sosiale tjenester av 13.12.91 skal sosial tjenester omfatte lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeide (§4-2e)

Grunnlaget for søknad er særlig tyngende omsorgsarbeid enten overfor voksne personer eller egne mindreårige barn som søker har omsorgsplikt overfor.

Den omsorgstrengende må ha varlig fysisk eller psykisk funksjonshemning.

Virksomhet Omsorg kan tilby annen hjelp som dekker omsorgsbehovet, når det anses som det beste for den omsorgstregnende eller innebærer en bedre utnyttelse av kommunens ressurser.

Virksomhet Omsorg skal vurdere og vedta hvor mange timer søker skal få i omsorgslønn.

Det inngås omsorgskontrakt mellom omsorgsyter og Marker kommune.

Vedtaket skal tidsbegrenses.

 

Brosjyrer, dokumenter og lignende
Omsorgslønn (rundskriv)
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Lover
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgslønn på budsjettet. På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgslønn.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-6 - Omsorgslønn
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan behandles innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.  Evt. klage kan rettes til virksomhetsleder Omsorg Morten Aalborg,  tlf. 90678916 eller morten.aalborg@marker.kommune.no