Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Vann og avløp/Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om vann og avløp:

 1. Hvordan finner jeg ut om mitt avløpsanlegg er godkjent?

  Svar: Dersom du har et avløpsanlegg som samsvarer med § 7 i Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Marker kommune, og dette avløpsanlegget kan dokumentere rensekravet i § 6, er sannsynligheten stor for at du kan beholde avløpsanlegget ditt inntil videre. Det må også fremlegges utslippstillatelse fra kommunen. Kommunen kan da gi midlertidig utslippstillatelser i tidsbegrensede perioder, og vil nok da kreve utløpsprøver for å kontrollere renseeffekt.

   

 2. Jeg har en hytte, må jeg oppgradere mitt avløpsanlegg eller koble meg på det kommunale nettet?

  Svar: I motsetning til boligene, så kan hyttene velge å ikke ha innlagt vann. Dette innebærer at bærer du vannet inn og ut, så er dette ikke definert som innlagt vann, og det er dermed også fritatt fra søknadsplikten om utslippstillatelse, tilkobling til kommunalt vann og avløp, eller ha godkjent renseløsning.
  Definisjonen på innlagt vann er i henhold til Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Marker kommune er følgende:

  Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller slange er ført innendørs. Med innlagt vann menes også innvendig røropplegg som forsynes av vann fra tank eller lignende (innvendig eller utvendig), og som ledes ut av bygningen til grunn eller oppsamlingstank.

  Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett.

  Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.

  Dersom du derimot har innlagt vann vil du måtte ha en godkjent renseløsning i henhold til gjeldende lokal forskrift om utslipp eller koble deg til det kommunale nettet om dette er mulig.
   

 3. Jeg har ikke vannklosett, men Cinderella/forbrenningstoalett som ikke medfører utslipp. Hva da med gråvannet?
  Svar: Dersom du benytter forbrenningstoalett eller annen biologisk toalettløsning, må du fortsatt rense gråvannet ditt dersom dette er innlagt, se definisjon i spørsmål 3. Da skal det benyttes en løsning som beskrevet i Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Marker kommune § 7 Godkjente renseløsninger. Det mest vanlige for gråvann er biologisk filter (prefabrikkerte) eller sandfiltergrøft. Husk at det skal tilrettelegges for prøvetaking på utløp. Dersom det er kommunalt ledningsnett i nærheten skal gråvannet kobles til dette.
   

 4. Hvilke typer av pumpestasjoner finnes det?

  Svar: Marker kommune har valgt å bruke LPS pumper på trykkavløp. Og det er den som skal benyttes på det enkelte hus/hytte. Det er 3 ulike alternativer:

   

 5. Hvordan skal den monteres pumpestasjonen ved trykkavløp?

  Svar: Montering skal utføres av et foretak med VA-faglig bakgrunn. Kommunens eget søknadsskjema for tilknytning til kommunalt ledningsnett skal benyttes.

  En prinsippskisse for hvordan det kan se ut:

   

   

 6. Hva med vann? Om jeg har egen brønn i dag hvorfor skal jeg skifte til kommunalt?

  Svar: Vann fra egen borebrønn medfører mye ansvar som nok mange ikke tenker over. Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Private drikkevannskilder er huseiers ansvar, drikkevann skal ha god kvalitet, det er viktig med god avstand til kloakkutslipp, beitedyr og jordbruk! Vedlikehold og kontroll er viktig for å sikre et godt og trygt drikkevann. Kommunen kan med hjemmel i PBL § 27-1 gi pålegg om tilkobling, men legger seg på en linje hvor vann er frivillig. Se også skjema vedrørende borevann under vann og avløp på kommunens hjemmeside.

   

 7. Dovett – hva bør jeg tenkte på når jeg installerer dette? (ref. til brosjyre DOvett )

  Svar: Uansett, hvorvidt du er tilkoblet kommunalt nett eller har privat avløpsrenseanlegg, så er det kun følgende som skal i do: avfall fra kroppen og dopapir! Våtservietter, q-tips, bind, engangs-våtmopper og fett skal ikke i do, det tetter igjen kloakkrørene og ødelegger/nedsetter funksjonaliteten på pumpestasjonen/avløpsrenseanlegget.

   

 8. Når kommunen har gjort jobben og jeg har fått ett brev om krav til tilkobling, hva gjør jeg da?

  Svar: Når du mottar et brev fra kommunen om tilkobling, så er det i dette brevet oppgitt en frist for tilkobling. Etter PBL § 27- 2 plikter du å koble eiendommen til offentlig avløpsnett dersom du ikke har en godkjent avløpsrenseløsning. Da kontakter du graveentreprenører for å innhente pris på graving og montering av pumpestasjon med tilhørende ledningsnett. Graveentreprenøren vil være behjelpelig med å fylle ut nødvendige søknadspapirer til kommunen. Også kommunens entreprenør kan benyttes. Dersom du innen denne fristen ikke kobler deg på, vil kommunen følge dette opp ved å vedta et pålegg om tilknytning. Dette kan igjen følges opp med sanksjoner. Skulle det være forhold som tilsier at du ikke klarer å gjennomføre dette innen fristen, så ikke nøl med å ta kontakt med kommunen!

   

 9. Gråvann? Svartvann?

  Svar: Svartvann: Avløpsvann fra vannklosett.

  Gråvann: Den del av avløpsvannet som kommer fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert i gråvann.

   

 10. Kan hvem som helst grave og koble inn dette hos meg?

  Svar: For å grave og koble til vann, avløpsrør og pumpestasjon er det nødvendig med kompetanse innenfor dette fagområdet. Det må derfor sendes inn en søknad om dette slik at kommunen ser at foretaket som skal gjennomføre arbeidet innehar denne kompetansen. Kommunens eget søknadsskjema skal benyttes. Dette skjema ble sendt til deg sammen med brev om tilkobling, Du finner det også på kommunens hjemmeside under vann og avløp.

   

 11. Hva med innvendig bad? Må jeg søke om det også?

  Svar: Innvendig bad med tilhørende sanitæranlegg i eksisterende rom er ikke lengre søknadspliktig etter Plan og bygningslovens bestemmelser. Kommunen minner likevel om at det er viktig at våtromsnormens bestemmelser og kravene i teknisk forskrift etterfølges.

   

 12. Kan jeg ha vann og avløp kun på sommeren (fra april tom oktober)?

  Svar: Man kan fortsatt velge og bare benytte seg av sommervann om dette er mulig. Enkelte plasser i kommunen er derimot ledningsnettet av en slik dårlig kvalitet, mekaniske skader, lekkasjer osv. slik at det nå helt og fullt blir erstattet av helårsvann fra kommunalt vannverk. Da er det egentlig opp til hver og en hvordan man bruker dette. Vårt råd er derfor at dette må det sjekkes med hyttefeltet hvorvidt det fortsatt skal være sommervann eller helårsbruk heretter.
   

 13. Vannet mitt har blitt borte, hva gjør jeg nå?

  Svar: Dersom vannet blir borte, og du har kommunalt vann, så kontakt kommunen. Da er det kommunen som er ansvarlig for raskest mulig å sørge for at en tilfredsstillende vannforsyning er på plass. Har du privat vann må du selv undersøke hva som skyldes at du ikke har vann. Som huseier er du selv ansvarlig for stikkledningen, det vil si fra boligen din og frem til påkoblingspunktet selv når du er koblet på det kommunale ledningsnettet.
   

 14. Kloakken min er tett, hva gjør jeg nå?

  Svar: Det kan være mange årsaker til kloakken er tett. Har du kommunalt avløp, er du selv ansvarlig for stikkledningen, det vil si fra boligen/hytten din via pumpestasjon og frem til påkoblingspunkt på kommunens hovedledning. Sjekk om det lyser i alarmen tilhørende pumpestasjonen, og om pumpen går.

  Har du privat avløpsrenseanlegg kan det være at det er behov for slamtømming, sjekk avløpsrenseanlegget og bestill evt. tømming av kommunens firma. Per 15.09.2015 SSIØ, tlf. 69 89 70 30

   

 15. Pumpestasjonen min har sluttet å fungere, hva gjør jeg nå?

  Svar: Sjekk alarm på pumpestasjon og at strømtilførselen fra bolig til pumpestasjon er i orden. Er dette i orden, ta kontakt med kommunen. Kommunen har vakttelefon

   

 16. Kan jeg bore etter vann som skal brukes til sommervann?

  Svar: Nei, det vil ikke gis tillatelse for å bore etter sommervann dersom det er et kommunalt nett i nærheten. Her er det Plan og Bygningslovens bestemmelser (PBL) som gjelder, og §§ PBL27- 1, 27-2 sier at dette er en lovfestet plikt.