Hjem/Alle tjenester/Landbruk, byggesak og teknisk/Landbruk, miljø og viltforvaltning/Miljø/Naturvernområder

Naturvernområder

Padlere i Haldenvassdraget

Områder med spesielt store naturfaglige eller landskapsmessige verneverdier kan fredes med hjemmel i naturvernloven. Det skilles mellom fire kategorier vern:
 

  • Biotopvern
  • Landskapsvernområder
  • Nasjonalparker
  • Naturminner
  • Naturreservater


Østfold fikk sin første nasjonalpark, Ytre Hvaler nasjonalpark, vedtatt av Kongen i statsråd 26.juni 2009. Fredet er 4 landskapsvernområder
og 74 naturrerservater. I tillegg er 2 mindre områder, samt 9 trær fredet som naturminne. Fredningsarealet fordeler seg med ca 82% på naturreservater og ca 18% på landskapsvernområder. Dette utgjør ca. 2 prosent av fylkets totale areal.

 

Naturreservat er den vernekategori som har fått størst anvendelse i Østfold. Naturreservatene er områder som har urørt eller tilnærmet urørt natur eller utgjør en spesiell naturtype. Det kan også være områder som har særskilt vitenskapelig eller pedagogisk betydning, eller som skiller seg ut ved sin egenart. I et naturreservat er vanligvis alle former for inngrep forbudt, som for eksempel oppføring av bygninger, bygging av veier, hogst m.v. Ferdsel til fots er normalt tillatt. I noen områder er det imidlertid ferdselsforbud deler av året. Dette har vanligvis sammenheng med fuglenes hekketid eller trekktid vår og høst.
 

Informasjon om reservatene kan du få ved å henvende deg til: Fylkesmannen i Østfold:
tlf. 69 24 70 00.