Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Sykehjem/Korttid-/rehab-/avlastning

Marker bo og servicesenter - Korttids-/rehabilitering-/avlastningsopphold (Bogruppe 5)

Avdelingssykepleier Åshild Hamborg, tlf. 995 01 669.  Epost:  ashild.hamborg@marker.kommune.no

Korttidsopphold/rehabiliteringsavdelingen (Bogruppe 5) : Telefon 466 24 349
 

Korttidsopphold:
Dette er en plass som tilbys brukere som etter en vurdering har behov for nødvendig helsehjelp en begrenset periode, for å få hjelp til personlig hygiene, medisinering, kosthold, sår, pleie osv.  Rommet er møblert, men bruker tar med egne klær og toalettsaker. 
Medisiner og medisinsk forbruksmateriell er inkludert i prisen. 


Rehabiliteringsopphold:
Dette er en plass for de som trenger opptrening etter f.eks. sykehusopphold.  Må ha et faglig begrunnet behov for rehabilitering.  Under dette oppholdet er det tilrettelagt opptrening og aktivitet.
Rommet er møblert, men bruker tar med egne klær og toalettsaker.


Avlastningsopphold:
Det er et tilbud om avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.  Den omsorgstrengende må bo sammen med omsorgsyter, og det er omsorgsyter som søker. Det kan være funksjonshemmet eller særlig krevende barn, funksjonshemmet voksen eller en pleietrengende eldre.   Avlastning kan bidra til at pårørende får mulighet til pusterom og ferie.
Rommet er møblert, men bruker tar med egne klær og toalettsaker og medisiner.   Dette oppholdet er gratis.
 
 

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3.

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
Klageskjema her