Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Hjemmetjenester/Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie - Marker kommune

Hjemmesykepleietelefonen  982 28 291

Det er ikke telefontid mellom kl. 12.00 til 13.00
 

Hjemmesykepleie er en lovpålagt tjeneste og tildeles deretter.  Det blir  foretatt vurderingsbesøk. Hjemmesykepleie gis i situasjoner der det er behov for nødvendig helsehjelp i hjemmet, samt medisinsk behandling i samarbeid med lege.

Hjelpebehovet  vurderes fortløpende.  Søker må bo eller midlertidig oppholde seg i kommunen.  Tjenesten er gratis.

Terminal pleie i hjemmet  - Hjemmsykepleien kan øke sitt tilbud om tjenester der pasienter på pårørende har ønske om at den syke skal få dø i sitt eget hjem. Tjenesten er gratis.
 

Lover:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen.

Klageskjema