Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Hjemmetjenester/Hjemmehjelp

Hjemmehjelp i Marker kommune

Hjemmehjelpstelefon:  466 24 324

Søknadsskjema,

Hjemmehjelp  ytes til personer som kan  bo i eget hjem men er helt avhengig av hjelp til dagliglivets gjøremål.

Det foretas vurderingsbesøk i hjemmet for å kartlegge sammen med brukeren arbeidsoppgaver og antall timer det kan gis hjemmehjelp. Hjelpen gis kun til nødvendig renhold, og behovet vurderes kontinuerlig. Tjenestemottakeren må selv betale for hjelpen i forhold til inntekt. Hjemmehjelpsbetalingen skal være etter selvkost-prinsippet
 
 
Lover:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Elektronisk skjema her