Forslag til detaljregulering Krogstad - Høring og offentlig ettersyn

Høringsfrist: 1. august 2018

høring

Plan- og miljøutvalget i Marker kommune vedtok i møte 22.05.2018 å legge ut på offentlig ettersyn og høring Forslag til detaljregulering for Krogstad, gnr. 94 bnr. 1, 242 m.fl., med tilhørende bestemmelser, i tråd med plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet er på ca. 209 000 m2 og innebærer en omregulering og utvidelse av gjeldende reguleringsplan for Krogstad. Hovedhensikten med planforslaget er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse i form av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus/kjedehus, samt å ta bedre hensyn til dyrket mark enn i gjeldende reguleringsplan.

Forslaget legger opp til omregulering av 10-15 boligtomter og regulering for ca. 30 nye boliger fordelt på eneboliger, tomannsboliger og rekkehus/kjedehus/flermannsboliger. Et alternativ til hovedforslaget innebærer ca. 21 nye boliger og omregulering av 10-15, og noen av de minste nye tomtene i hovedalternativet blir noe større, dvs. økes noe fra ca. 800 m2.

Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til fortau langs deler av Blåbærstien, og det legges opp til at all motorisert ferdsel til de nye tomtene nord i feltet skal skje via ny adkomst fra fv. 21 nord i planområdet.

Høringsdokumentene kan sees i lenkene under.
Samlet saksfremstilling
Bestemmelser for Detaljregulering Krogstad_1_A.pdf
Detaljregulering Kart_1_A.pdf
Detaljregulering Krogstad kart.pdf
Utredning boligutbygging Ørje_1_A.pdf
Vedlegg - oppsummering av uttalelser_1_A.pdf
171026_Del 2_Reguleringsplan Krogstad- M 1-1500.pdf
ROS-analyse_Krogstad_30042018.pdf
Planbeskrivelse_Krogstad_03052018.pdf

Berørte parter kan komme med uttalelse til planforslaget. Eventuelle uttalelser må fremsettes på elektronisk høringssvar eller  skriftlig innen 01.08.2018 til Marker kommune, pb. 114, 1871 Ørje, eller via epost til post@marker.kommune.no. Spørsmål kan rettes på telefon 69 81 05 00.

Tips en venn Skriv ut