Hjem/Alle tjenester/Kommunen vår/Individ og rett/Forliksråd

Forliksrådet

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre lekfolk og like mange varamedlemmer, som velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen. Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave. I lensmannsdistrikt er lensmannen sekretær, i politidistrikt er det politistasjonssjefen og i namsfogddistrikt er det namsfogden som utfører sekretariatsoppgavene.

Les mer om Forliksrådets oppgaver på hjemmesiden til Justis- og beredskapsdepartementet.

Medlemmer

Varamedlemmer  

Kommunestyret vedtok i møte 27.09.2016 (sak 58/16)  :  Marker kommune godkjenner felles forliksråd for Rømskog og Marker  med ett medlem for Rømskog og to medlemmer for Marker.


Forliksrådet 1. januar 2017 - 31.12.2020 (Marker kommunes medlemmer/varamedlemmer)

Karen Eg Taraldrud, tlf 94532493 Anne Brandsrud
Else Marit Svendsen, Leif Håkon Krog
Fredrik Hattestad Nesset  ( fra 08.05.2018- sak 18/038) Kenneth Sirevåg