Hjem/Alle tjenester/Helse, omsorg og NAV/Sykehjem/Dagsenter

Marker bo og servicesenter - Dagsenter

Dagsenteret -    Kontaktpersoner: Kjersti Braaten tlf. 959 92 152   eller Målfrid Blaker, tlf. 489 98 717
 
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste, men Marker har et Dagsenter-tilbud 4 dager i uken fra klokken 10.00 – 14.00. Tilbudet er for  hjemmeboende  som ønsker et dagtidbud for å ha mulighet til et sosialt liv og forebygge ensomhet.  Tilbudet er også ment for å avlaste pårørende. 

Noen felles aktiviteter er for eksempel bingo, trim, høytlesing, håndarbeide, med mer. 

Det må søkes skriftlig om plass på vanlig måte.
Vedtaket fattes av inntaksrådet som har møte hver 14. dag. 
I prisen inngår frokost/kaffeservering og middag, samt skyss til og fra.
Det er valgfritt hvor mange dager i uken man ønsker å delta.
 

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.