Priser 2021

Folkebad

Pris voksne: 40,- /barn: 30,-

Bevillinger

Skjenkebevillingsgebyr for 2021

Søknad om skjenking ved enkeltanledning  minstegebyr kr 5.400,-
(åpne arrangement, eks. festivaler)

Ambulerende bevilling pr. arrangement kr 390,- pr arrangment
(lukkede arrangement eks. bryllup, jubileer)

Gebyr for kunnkapsprøven - Alkoholloven kr 400,-

Gebyr for kunnskapsprøven - Serveringsloven kr 400,-

Erstatning for tapt materiale lånt på Marker bibliotek

Gebyrer for erstatning for tapt materiale lånt på Marker bibliotek

  kr
Bøker/lydbøker for voksne 500
Bøker/Lydbøker for barn 350
Tidskrifter 150
Filmer 250

 

Vann- og avløp

Vann- og avløpsgebyr 2021

Vann kr 
Vann, abonnementsgebyr                                                          1.990
Vann, abonnementsgebyr, 4 eller flere boenheter  900
Vann pr m³ 30
   
Tilknytningsgebyr  
Enebolig, selveid leilighet og annen selvstendig boligenhet  og hytter der det betales 
andel av grunnlagsinvesteringer for vann og klakkanlegg.
5.000
Tilsvarende boliger og hytter i øvrige områder   15.000
Tilknytningsavgift for industri og annen bebyggelse (pr m² brutto gulvflate) 37,50
   
Avløp  
Avløp, abonnementsgebyr        2000
Avløp abonnementsgebyr 4 eller flere boenheter       2000
Avløp pr m³ 63
   
Tilknytningsgebyr  
Enebolig, selveid og annen selvstendig boligenhet  og hytter der det betales andel av grunnlagsinvesteringer for vann og kloakkanlegg 5.000
Tilsvarende boliger og hytter i øvrige områder 15.000
Tilknytningsavgift for industri og annen bebyggelse (pr.m² brutto gulvflate) 37

Gravesøknader

Behandlingsgebyr for gravesøknad - 2021

Saksbehandlingsgebyr for gravesøknad:  kr. 1500,-

Slamtømming (tømming og behandling)

Slamtømmingsgebyr 2021

  kr
Slamavskiller 1-4 m3 m/wc tilknyttet  2400
Slamavskiller 1-4 m3 u/wc tilknyttet  2400
Slamavskiller per m3 utover 4 m3  400
Tett tank 1-3 m3 2400
Tett tank 4-6 m3 2900
Tett tank per m3 utover 6 m3 400
Større slamavskillere fra fellesanlegg, pr m3    500
Minirenseanlegg,  1-4 m3    2400
Minirenseanlegg,  5-7 m3    2900
Minirenseanlegg per m3 utover 7 m3    400
Årlig tilsyns- og kontrollgebyr - spredt avløp 700
Tilknytning til trykkavløpsanlegg 1,2 G

Renovasjon

Renovasjonsgebyr 2021

Abonnementstype           Gebyr pr. boenhet
Frittliggende enebolig 3.250
Enebolig m/240L rest 3.750
Enebolig m/hybel 140L 2.700
2 ab.som deler 140L 2.700
2 ab.som deler 240L 2.950
4 ab.som deler 360L 2.850
6 ab.som deler 660L 2.800
20ab.på fellesløsning/
nedgravd bunntømt)
2.700
Fritidsbolig 1.600

Oppdaterte priser etter vedtak fra  K-styre 23.03.2021, sak 21/014

Feiing

Feiegebyr 2021

Inkludert mva.   kr  
Pr pipeløp 550
Pr fritidsbolig med pipe  550
Pr gassanlegg  550

 

Byggesak

Byggesaksgebyrer 2021

Byggesak

Søknad og tillatelse Pbl§20-3  
For behandling av søknader/tilsyn pr. ny boligenhet 15.500
pr. ny hytte 15.500
pr. boenhet over 4 boenheter 8.200
For søknadspliktig tilbygg på hytter betales 31,- kr/m², min 6.100 6.200
Søknad og tillatelse Pbl§ 20-3  
Tiltak uten krav om ansvarlig foretak  
Arealer er definert som bruksareal (BRA), jf NS 3940.  For behandling av søknader uten ansvarsrett, og mindre byggearbeider 4.200
driftsbygninger i landbruket  under  1.000 kvm 6.200
Landbruksbygg over 1000 m2 14.520
Større bygg og spesielle bygg, nybygg og tilbygg  
Søknadspliktige tiltak etter Plan- og bygningslovens §20-3 og §20-4b. Arealer er definert som bruksareal (BRA), jf NS3940)  
For behandling av søknader/tilsyn betales kr 31 pr m² 
Minimumsgebyr kr 6.100

6.200

For behandling av søknader/tilsyn med arbeider som ikke kan måles etter grunnflate, f.eks. forstøtningsmur, innhegning, skilt eller bruksendring er gebyret for hvert tilfelle.  
Delegert behandling av dispensasjonssøknad 6.200
Politisk behandling av dispensasjonssøknad 9.200
Dispensasjoner og søknader som krever oversendelse til andre myndigheter for høring. 7.200
Dersom arbeidet igangsettes før godkjennelse, ramme-tillatelse eller igangsettingstillatelse er gitt, kan det ilegges et tilleggsgebyr på 100% av fullt behandlingsgebyr og minimum Overtredelsesgebyr ilegges i henhold til PBL. Avregnes
For behandling av søknad om seksjonering av eiendom betales 3 ganger rettsgebyr uten befaring, og 5 ganger rettsgebyr med befaring (rettsgebyret er pt pr,. 860,-)  
Delingstillatelse etter plan og bygningsloven 4.200
Søknad om tillatelse til rivning for bygg uten behov for høring 2.100
Søknad om tillatelse til rivning av bygg der vernemyndigheter må uttale seg 4.100
Søknad om ansvarsrett i tiltaksklasse 1 der foretak ikke kan erklære 1.100
Midlertidig brukstillatelse 4.200

 

Reguleringsplan

Reguleringsplan - gebyrer 2021

Reguleringsplan
Regulativet gjelder for alle detaljreguleringer.  Regulativet gjelder for nye reguleringsplaner og for utfylling og endring av vedtatte reguleringsplaner.  Gebyr skal være innbetalt før saken legges frem til 1. gangs behandling, eller rådmannen fatter vedtak på delegasjon.  Gebyret belastes forslagsstiller, uavhengig av antall hjemmelshavere innenfor planområdet.  Det skal betales 50% av fullt gebyr dersom forslagsstiller trekker innlevert reguleringsforslag før 1. gangs behandling i kommunen.  Det samme gjelder når en sak må anses uaktuell som følge av manglende oppfølging av saken fra forslagsstiller. 
FRITAK FOR GEBYR
Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr etter følgende arealberegning:
  • Landbruks- natur og friluftsområder hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates.
  • Grønnstruktur hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates.
  • Natur- og friluftsområder i sjø og vassdrag hvor bygnings- eller anleggstiltak ikke tillates. 
Private forslag til reguleringsplan (inkl.direkte kostnader) <5.000 kvm 52.000
5.000-10.000 kvm 75.000
10.000-25.000 kvm 95.000
> 25.000 125.000
For mindre reguleringsendringer betales 11.000
Private forslag til reguleringsplan som avbrytes etter varsling 11.000
Gebyr for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr. time.   
2- 4  KONSEKVENSUTREDNINGER.  For planer som utløser krav om konsekvensutredningjf,  pbl § 4- 2 , skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 20 % av satsene for selve reguleringsplanen,jf  § 2- 3 .
2- 7  ANDRE UTREDNINGER OG TILLEGGSGEBYR  Kommunen kan kreve tilleggsgebyr etter medgått tid, jfr §1- 5 , dersom forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis.

Oppdatert endringer etter kommunestyret 23.03.2021 - sak 21/014

Utslipp

Utslippsgebyr 2021

Ikke mva. på disse gebyrene kr
Søknad om utslippstillatelse 5.200
Søknad om utslippstillatelse for fellesanlegg, > 4 boenheter 8.200
Søknad om utslippstillatelse for anlegg større enn 50 pe, kap.13. 15.500

 

Oppmåling

Oppmålingsgebyrer 2021

D.1  Oppretting av matrikkelenhet  
D.1.1  Oppretting av grunneiendom og festegrunn og matrikulering av eksisterende  umatrikulert grunn (ikke mva. på disse gebyrene.)
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 0-1.000 m2 11.500
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 1.001 - 2.000 m2 16.000
Oppretting av matrikkelenhet, arealer  2001-3000 m2 22.500
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 3.001 - 5.000 m2 25.000
Oppretting av matrikkelenhet, arealer  5.001 – 7.000 m2 27.500
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 7.001-9.000 m2 30.000
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 9.001-11.000 m2 32.500
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 11.001-13.000 m2 35.000
Oppretting av matrikkelenhet, arealer  13.001-15.000 m2 37.500
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 15.001-20.000 m2 42.500
Oppretting av matrikkelenhet, arealer 20.001-50.000 m2 50.000
Pr påbegynt daa    - 50.001-100.000 m2 775
Pr. påbegynt daa  - Over 100.001  560
   
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyr pr. sak:  
6 -10 saker; 10% reduksjon  
11-25 saker; 15% reduksjon  
> 25 saker; 20% reduksjon  
   
D.1.2.  Oppretting (oppmåling) av uteareal på eierseksjon  
Gebyr for oppmåling av tilleggsareal pr. eierseksjon  
< 50 m2 6.200
51 – 250 m2 8.200
251 – 2.000 m2 10.200
> 2.000 m2 pr påbegynt daa 950
   
D.1.3. Oppretting av anleggseiendom  
Gebyr oppretting av grunneiendom  
< 2.000 m3 23.000
2.001 – 20.000 m3 2.700
> 20.001 m3 pr påbegynt m3 1.700
   
D.1.4  Registrering av jordsameie  
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter med gått ttid.             Timesats. 1.100
   
D.2.  Oppretting av matrikkelenhet uten utført oppmålingsforretning
Viser til D.1.1, D.1.3 og D.1.4 (Tidligere midlertidig forretning)
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning. 
4.200
   
D.2.1. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering.
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar
seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter D.1 og D.2.
 
   
D.3.  Grensejustering
D.3.1.  Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering.
 
< 250 m2 8.200
251 – 500 m2 12.500
   
D.3.2.  Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men maksimal grense settes til 1000 m3
 
< 250 m3 12.500
251 – 1.000 m3 14.500
   
D.4.  Arealoverføring
D.4.1. Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift:
< 250 m2 14.500
251 – 500 m2 17.500
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyre på 3.500
   
D.4.2.  Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, -ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
< 250 m3 15.500
251 – 1.000 m3 18.500
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning av gebyret på 1.000
   
D.5  Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  
inntil 2 punkter for påfølgende 5.200
punkter, gebyr pr punkt 775
   
D.6.  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
inntil 2 punkter for påfølgende 8.200
punkter, gebyr pr. punkt 1.500
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. Timesats er 1.100
   

D.7.  Urimelig gebyr
Kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

D.8  Utsendelse av matrikkelbrev  
inntil 10 sider  175
over 10 sider 350
   
KAP. E GEBYRFORSKRIFTER FOR ARBEIDER ETTER LOV OM SEKSJONERING  
 E.1  Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom (R for 2020 kr 1172,-) 
a. Sak som krever befaring:  fem rettsgebyr 
b. Sak som ikke krever befaring: tre rettsgebyr
 
   
E.2.  Utarbeiding av målebrev for grunnareal som inngår i en seksjon                        Gebyr fastsettes etter reglene i kapittel D.1.2.  
   
E.3.   Ny behandling av avslått søknad
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et registernummer fører til godkjenning eller  nytt avslag, skal det betales halvt gebyr dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr). 
 
Alle priser er eksklusive m.v.a.

Andre gebyrer (ikke mva. på disse gebyrene)
 
1.  Gebyr for kopi av målebrev/skylddelinger 250
2. Saker etter plan- og bygnignsloven  
-  Delingstillatelse pbl. 4.200,00
-  Delingstillatelse etter jordloven 2.000,00
3.  Innløsing av festegrunn
For festegrunn som skal innløses til grunneiendom, skal det det gjennomføres oppmålingsforretning. For festegrunner som har målebrev med koordinatbestemte grenshjørner i EUREF89 eller NGO1948 eller som kan konverteres til EUREF89 gjennom noe beregning, kan oppmålingsforretningen gjennomføres uten ny merking og måling.
Gebyr for dette settes til kr 

6.650,00
Festegrunner som ikke oppfyller kravet om tidligere oppmåling, gjennomføres med full oppmålingsforretning og med gebyr etter D.1.1.  
4.  Gebyr for utskrift av situasjonskart:  
Utskrift av situasjonskart, A4 0
Utskrift av situasjonskart, A3 150
Utskrift av situasjonskart, A2 250
Utskrift av situasjonskart, A1 350
Utskrift av situasjonskart, A0 450
Salg av digitale kart, minstepris 1.100
Deretter beregnes det etter denne tabellen:
https://kartverket.no/geodataarbeid/Geovekst/Salg-av-Geovekst-data/ 
 
   
Kart- og delingsforretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, fritids - og andre allmennyttige formål, beregnes anvendt tid, pris pr time 1.100
   
Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar arbeidsfordelingen:  
for oppmålingsmyndighetens klargjøring og registrering 50 % gebyr
for innkalling og avholdelse av forretning 20 % gebyr
for merking og merkemateriell 10 % gebyr
for måling, beregning og uttegning 30 % gebyr
   
Gebyrer for andre arbeider som ikke kan beregnes etter foranstående satser beregnes etter anvendt tid, pris pr time 1.100
   
Utgifter til merkemateriell er inkludert i gebyrene.  
Tinglysningsgebyr kommer i tillegg.  
- for elektronisk innsending  540,00
- for papirbasert innsending 585,00
   
Hvis gebyr anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner,  kan rådmannen fastsette passende gebyr.  
Indeksregulering:
Gebyr retuleres pr. 01.01 hvert år i forhold til Statens Kartverks indekstabell for kart- og oppmålingsarbeider. 
 

Hjelpemann pr time
550

 

Oppdaterte priser etter vedtak i kommunestyret 23.03.2021 - sak 21/014. 

Megleropplysninger

Meglergebyrer 2021

  kr
Meglerpakke 1500
Eiendomsinformasjon 100
Bygningsdata fra Matrikkelen 100
Grunnkart 500
Ledningskart VA 150
Målebrev 150
Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest 155
Pipe eller ildsted 155
Arealplan m/bestemmelser 250
Ortofoto 350
Tilknytning til offentlig vann og avløp 100
Kommunale avgifter og legalpant 250

 

Saker etter jord- og konsesjonsloven

Saker etter jord- og konsesjonsloven - gebyr 2021

Saker etter jord- og konsesjonsloven  kr
deling 2000
konsesjon 5000

 

Tomtepriser - Priser for fast eiendom

Tomtepriser 2021

  kr
Sletta Industriområde 250 pr. kvm
Tilleggsareal i eller utenfor regulert område i sentrum 100 pr. kvm
Krogstadfeltet, refusjon for vann, avløp, vei og gatelys 125.000 pr tomt
Krogstad, tomteareal 34 pr. kvm
Lihammeren, tomt inkl. refusjon 45.000 pr. tomt

 

Hjemmehjelp

Inntekstgruppe Betalingssatser
Inntil 2G    (Nasjonal sats)

210 pr.mnd

2-4 G 305  pr. time
Over 4G 330  pr. time
   
G= Grunnbeløp i folketrygden, i 2020 kr 99 858   

 

Sykehjem

Betaling for langtidsopphold blir utregnet ut fra pensjon og annen inntekt.

Betaling for langtidsopphold blir utregnet ut fra pensjon og annen inntekt.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm - Gebyrer 2021

Ikke mva-belagt)  kr 
Engangsavgift montering 400
Pris pr måned 260

 

Dagsenter (ikke mva-belagt)

Dagsenter - Priser 2021

Ikke mva belagt kr
Dagopphold med mat 160
Dagopphold med mat og transport 200

 

Korttid/rehab

Korttidsopphold - Priser 2021

Ikke mva belagt  
Pr døgn Nasjonal sats

 

Barnehagepriser

Foreldrebetaling - 2021

Trollhaugen barnehage (ikke mva-belagt) 

Plassstørrelse Mat  Foreldrebetaling
100%  300 3.230
 90% 284 3.052
80% 252 2.713
70% 221  2.374
60% 189  2.035
50% 158 1,696
40% 126 1.357

Alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinnktekt under 592.167 har rett til redusert foreldrebetaling. 

For opphold betales til en hver tid gjeldende nasjonale satser.   Søsken moderasjon for barn 2 er 30% og for barn 3 er 50%.   Søsken moderasjon gjelder også når en har barn i flere barnehager i kommunen

Marker kommune har 5% påslag i administrasjonsutgifter på plasser under makspris og kost. 

IUtdanningsdirektoratet; innformasjon om foreldrebetaling.

Fellingstillatelse elg og hjort pr. felt dyr

Gebyr for fellingstillatelser 2021

  kr
Voksent elg 562
Kalv elg 331
Voksen hjort 430
Kalv hjort 261

 

SFO - skolefritidsordningen

SFO - Priser 2021

 Skolefritidsordningen (ikke mva-belagt)

Plassstørrelse Pris uten mat Mat
Over 20 timer 2.264 204
15-20 timer 1.905 180
Under 15 timer 1.548 139

 

Innskudd/husleier - Braarud borettslag/omsorgsboliger

Innskudd og husleiepriser 2021

Innskudd og husleie Braarud og Braarud II Boligbyggelag, Sone 13 omsorgsleilighet  og andre omsorgsleieligheter

Braarudv. 31 - inkl.fyring og strøm  
Innskudd 1 soverom - 16 stk.    makspris 640.753
Husleie 1 soverom (inkl.strøm 750,-   fyring 680,- 6.930
Innskudd 2 soverom - 12 stk    makspris 806.762
Husleie 2 soverom (ink.strøm 750,-  fyring 680,- 8.143
Motorvarmer 50
   
Braarudveien 35 (2015) - inkl.fyring  
Innskudd 2 soverom - 10 stk.    makspris 910.986
Husleie 2 soverom (inkl. motorv.) 7.895
   
Omsorgsleiligheter uten innskudd  
Sone 13 - ekskl. strøm - 13 stk  
Husleie 6.628
   
Industriveien 6 leiligheter  
Husleie  6.375
   
Idrettsveien (eldste) 6 stk  5.826
Idrettsveien 8A og 8B (nyeste) - 2stk  
Husleie 6.423
   
Åsveien - Leiligheter for vanskeligsstilte 10 stk 4.526

Innhentet opplysninger fra SOBBL 

Kulturskolen

Kulturskole - Priser 2021

 Kulturskole og UKH (ikke mva-belagt)

Årlig avgift individuell opplæring kulturskole 3.200
Årlig avgift i gruppe opplæring kulturskole
 
2.700
Medlemskap UKH 600
   
Elevkontingent:  
45 min. aspirantgruppe,     pr. halvår 1.350
22 1/2 min enetime,           pr halvår 1.600

Elevkontingenten justeres 01.01.2021

Utleie av møterom/kommunale bygninger

Priser for utleie av møterom/kommunale bygninger - 2021

Betalingssatser utleie av møterom/kommunale bygninger

Marker rådhus        
Rom Antall pers. Utstyr Pris u/4t Pris o/4t
Møterom 1 16 Tavle/lerret 300 600
Møterom 2 12   300 600
Formannskapssal 12 Prosj./tavle/lerret 300 600
Kommunestyresal 70 Lerret/prosj. 600 1.200
Spiserom 20 Tavle/TV/kjøkken 300 600
Kjøkken ca 400 pers Dekketøy 1.750 1.750
Samfunnssal 1     1.500 2.000
Samfunnssal 2     1.000 1.550
Samf.sal 1 og 2 inkl.scene helg 400   3.000 6.000
Samf.sal 1 if 2 unkl scene ukedag 400   2.500 3.000
Scene     350 620
         
Marker skole     Pris u/6 t Pris o/6 t
Festsal barneskole     720 1.440
Kjøkken     205 410
Gymsal ungd.skole     820 1.640
Kjelleren ungd.skole     720 1.440
Klasserom inntil kl. 21     310  
Klasserom etter kl, 21     615  
Sløydsal inntil kl. 21     310  
Sløydsal etter kl.21     615  
Håndarbeidssal inntil kl.21     310  
Håndarbeidssal etter kl. 21     615  
         
Gymsal - Marker ungdomsskole        

Helgeutleie av ungdomsskolen, Marker skole, kr 50,- pr. natt.  I utleietiden regnes
regnes også nødvendig tid for klargjøring og rydding i lokalene.

Gymsalen Marker skole leies ut til lag/foreninger/privatpersoner for kr 150,00 pr. time.
Det er da adgang til gymsalog leietager må rydde, svabre, slukke og låse selv. 

         
Markerhallen        
Rom       Pris
Hallen pr. helg       15.000
Møterom 1. etasje       225
Møterom 2. etasje       450
         
Tunet        
1 møterom med kjøkkenkrok 40 m2     500