Forslag til planprogram for detaljregulering Krogstad, Marker kommune – offentlig ettersyn og høring

I hht. plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9 og § 6 i Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, legges forslag til planprogram for detaljregulering Krogstad, gnr. 94 bnr. 5, 242, m.fl., ut på høring og offentlig ettersyn. Oppstart av planarbeidet har tidligere blitt varslet, og tidligere innspill fra berørte parter blir tatt med videre i planutformingen.

 

Forslaget til planprogram legger opp til to hovedalternativer for videre utbygging; maksimum ca. 40 boliger og minimum 10-15 boliger. Det vil bli tatt hensyn til dagens dyrka mark i planutformingen. Adkomst og forholdet til sentrumsutvikling i Ørje er viktige punkter. Trykk høringsbrev og forslag til planprogram for nedlasting.  

 

Berørte parter kan komme med skriftlige innspill Natur, Plan og Utvikling, pb. 44, 2240 Magnor eller per epost til lisbetba@online.no , innen 29.april, 2017. Spørsmål kan rettes per epost eller telefon 93 28 72 55.  

Tips en venn Skriv ut